Đăng bài đồng loạt lên nhiều Fanpage Profile

Hướng dẫn đăng bài đồng loạt lên nhiều Fanpage Profile (Pro 5)

Fanpage Profile ở đây chúng ta có thể hiểu đơn giản là một sự tích hợp từ Fanpage và Trang Cá Nhân vào làm một. Bạn có thể sử dụng song song và chuyển đổi qua lại giữa trag cá nhân và Fanpage đó, nó còn giúp quảng cáo bất kỳ bài viết nào đẻ…